• UNO-CHART posted an update 2 years, 3 months ago

  HỖ TRỢ PHỤC HỒI THẢM HỌA
  Để đăng ký, gọi số:
  1-800-621-FEMA (3362)
  Nếu quý vị sử dụng TTY: 1-800-462-7585
  711 hoặc Video Relay Service (VRS): 1-800-621-3362
  Chương trình hỗ trợ khắc phục thảm họa được cung cấp không phân biệt chủng tộc, màu da, xuất xứ quốc gia, giới tính, tuổi tác,
  khuyết tật, trình độ tiếng Anh hoặc tình hình kinh tế. Vietnamese
  Vui lòng chuẩn bị sẵn thông tin sau đây:
  • Địa chỉ của quý vị, có mã số khu vực
  •Hướng dẫn đường đến căn nhà của quý vị
  •Tình trạng căn nhà bị hỏng của quý vị
  •Thông tin bảo hiểm, nếu có
  •Số An Sinh Xã Hội
  •Số điện thoại để có thể liên hệ quý vị
  •Địa chỉ để có thể gửi thư cho quý vị
  Ký Gửi Trực Tiếp: Tiền hỗ trợ khắc phục thảm
  họa có thể được gửi trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của quý vị. Vui lòng cung cấp loại tài khoản ngân hàng, số tài khoản và số routing của ngân hàng.
  Giữ liên lạc với FEMA: Khi đăng ký, quý vị sẽ
  được cấp một số đăng ký FEMA. Ghi ra số đó và lưu lại. Quý vị sẽ cần có số này bất kỳ khi nào quý vị liên hệ FEMA.

  Cũng có thể
  đăng ký trực tuyến: DisasterAssistance.gov

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account